This or the Apocalypse to Write New Album

This or the Apocalypse will soon begin writing material for their next album.